بشارت ظهور پیامبر اکرم (ص) در انجیل

فارسی 3693 نمایش |

در ترجمه «تفسیر طبری»، شرح بشارت عیسای مسیح (ع)، با نثر زیبا و شیرین آن روزگار، چنین آمده است: «و عیسی (ع) از هجرت باز آمد، و خلقان را آیت ها بنود. و مرده زنده گردانید. و از گل صورت مرغی بکرد. و بدان مرغ اندر دمید، و زنده گشت و به فرمان خدا عزوجل، و بپرید. و خدای عزوجل او را انجیل فرستاد از آسمان. و اهل بیت المقدس می گفتند که: او این همه، به جادوی، همی کند. پس عیسی را از ایشان اندوه آمد و برخاست، و از شهر بیرون آمد، و بر گروهی گازران که جامه همی شستند، بگذشت. و مر آن گازران را گفت که: من هجرت خواهم کرد، و به نزدیک خدای عزوجل می روم، چنان که پیغامبران دیگر کردند. و از آن گازران، دوازده تن با او برفتند، و آن، حواریان بودید. و حواری، به تازی گاز باشد «لا نه یحور الثیاب» یعنی که سپید کند جامه، چنان که گفت عزوجل: «کما قال عیسی بن مریم للحواریین: من انصاری الی الله، قال الحواریون: نحن انصار الله؛ چنان  که گفت عیسی پسر مریم گازران را: کیست یاری ده من، سوی خدا (در راه خدای و حرکت به سوی خدای و نشر دین خدای) عزوجل؟ گفتند گازران: ماییم یاری دهنده تو سوی خدای، عزوجل.»
پس چون این حواریان با او برفتند، خلقی نیز برو گرد آمدند، و بدان بیابان اندلس اندر شدند. و نانی و توشه ای نداشتند، و خدای، عزوجل. ایشان را خوانی فرستاد. و ایشان گفتند که: این جادو است که در بیابانی چنین، خوانی چنین، پدیدار آورد. پس حق تعالی ایشان را مسخ گردانید، و از صورت مردم بگردانید...
و عیسی (ع) از آن هجرت بازگشت و خلقان را پیدا شد، که او پیغامبر خدای است و انجیل برایشان خواند، و خدای عزوجل، حدیث پیغامبر ما محمد (ص) اندر انجیل پیدا کرده بود. پس عیسی (ع) آن انجیل برخواند که: خدای، عزوجل، مرا به سوی بنی اسرائیل فرستاده است به پیغامبری، و همه پیغامبران که از پیش من بودند، همه راستگوی بودند، و آن کتاب ها که خدای عزوجل، بدیشان فرستاد و شریعت ها که بنهاد، از عهد آدم تا وقت موسی، همه راست است.
پس بشارت داد ایشان را که: پس از من پیغامبری بیرون آید از عرب، نام او «احمد» و چون بیرون آید مردمان او را جادو خوانند، و او را به راست ندارند. و به انجیل اندر همچنین پیدا کرده بود. و پس از عیسی (ع) انجیل به دست آن حواریان او افتاد. و این قصه بگفته آمده است، پس چون پیغامبر ما بیرون آمد، نام پیغامبر ما از انجیل بگردانیدند، و با آن جهودان یکی شدند و گفتند: آری، به انجیل اندر است که پیغامبری از عرب بیرون آید، ولیکن این محمد نه آن پیغامبر است...»

منـابـع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 98-100

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها