مؤمن و پای بندی به پیمان ها و تعهدات

فارسی 4188 نمایش |

سوره مائده آیه 1: «ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها وفا کنید.»

پیام آیه:
1- وفاداری به پیمان ها و عمل به تعهدات از پایه های مهم زندگی اجتماعی انسان هاست. پای بندی به روابط اجتماعی از صحنه هایی است که نشانگر انسانیت انسان و میزان پای بندی او به فضایل اخلاقی است.
2- ایمان به خدا، چون پذیرش خداوندی است که خالق و دارنده همه کمالات و خوبی هاست و چون با در دست داشتن خدایی است که فرمان به خوبی ها می دهد و از بدی ها باز می دارد، بر این اساس در زندگی مؤمن باید تمام خوبی ها در عالی ترین سطح مشاهده شود.
3- وفای به پیمان ها که یکی از مهم ترین نشانه های انسانیت و از مظاهر عالی ایمان است، باید در زندگی مؤمن به خدا، درخشان و پر رنگ خودنمایی داشته باشد.

جمع بندی پیام ها:
پر کردن جدول خوبی ها و تمرین الفبای فضایل اخلاقی، لازمه جدایی ناپذیر زندگی آمیخته با ایمان است و مؤمنی از آثار و برکات ایمانش بهره مند می شود و دیگران را بهره مند می کند که در هر شرایطی پای بندی عملی خویش را به ارزش های معنوی و خوبی های اخلاقی نشان می دهد.

منـابـع

سید محمد حسین طباطبایی- المیزان

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها