تأثیر تفاوت های زن و مرد بر حقوق و تکالیف آنها

فارسی 2936 نمایش |

ما باید توجه خود را به سوی طبیعت حقوقی خانوادگی زن و مرد معطوف کنیم، و در این زمینه دو چیز را باید در نظر بگیریم یکی اینکه آیا زن و مرد از لحاظ طبیعت اختلافاتی دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اختلافات زن و مرد فقط از لحاظ جهاز تناسلی است؟ یا اختلافات آنها عمیق تر از اینها است.
دیگر اینکه اگر اختلافات و تفاوت های دیگری در کار است، آیا آن اختلافات از نوع اختلافات و تفاوت هایی است که در تعیین حقوق و تکالیف آنها مؤثر است، یا از نوع اختلاف رنگ و نژاد است که با طبیعت حقوقی بشر بستگی ندارد.

زن در طبیعت
در قسمت اول گمان نمی کنم جای بحث باشد، هر کس فی الجمله مطالعه ای در این زمینه داشته باشد می داند که اختلافات و تفاوت های زن و مرد منحصر به جهاز تناسلی نیست، اگر سخنی هست در این جهت است که آیا آن تفاوت ها در تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد تأثیر دارد یا ندارد.
دانشمندان و محققان اروپا قسمت اول را به طور شایسته ای بیان کرده اند، دقت در مطالعات زیستی و روانی و اجتماعی این دانشمندان کوچکترین تردیدی در این قسمت باقی نمی گذارد. آنچه کمتر مورد توجه این دانشمندان واقع شده این است که این تفاوت ها در تعیین حقوق و تکالیف خانوادگی مؤثر است و زن و مرد را از این جهت در وضع نامشابهی قرار می دهد.
الکسیس کارل فیزیولوژیست و جراح و زیست شناس معروف فرانسه که شهرت جهانی دارد در کتاب بسیار نفیس خود "انسان موجود ناشناخته" به هر دو قسمت اعتراف میکند. یعنی هم می گوید زن و مرد به حکم قانون خلقت متفاوت آفریده شده اند و هم می گوید این اختلافات و تفاوت ها وظایف و حقوق آنها را متفاوت می کند.
وی در فصلی که تحت عنوان "اعمال جنسی و تولید مثل" در کتاب خود باز کرده است (چاپ سوم صفحه 100) می گوید: «بیضه ها و تخمدان ها اعمال پر دامنه ای دارند، نخست اینکه سلول های نر یا ماده می سازند که پیوستگی این دو موجود تازه انسانی را پدید می آورد، در عین حال موادی ترشح می کنند و در خون می ریزند که در نسوج و اندام ها و شعور ما خصایص جنس مرد یا زن را آشکار می سازد. همچنین به تمام اعمال بدنی ما شدت می دهند. ترشح بیضه ها موجد تهور و جوش و خروش و خشونت می گردد و این همان خصایصی است که گاو نر جنگی را از گاوی که در مزارع برای شخم به کار میرود متمایز می سازد. تخمدان نیز به همین طریق بر روی وجود زن اثر می کند.» اختلافی که میان زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندام های جنسی آنها و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آنها نیست بلکه نتیجه علتی عمیق تر است که از تأثیر مواد شیمیایی مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود.
«به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسئولیت های یکسانی به عهده گیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است. یکایک سلول های بدنی، همچنین دستگاه های عضوی مخصوصا سلسله عصبی نشانه جنس او را بر روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است. ممکن نیست تمایلات انسانی در آنها راه یابد، ما مجبوریم آنها را آن طوری که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردها است و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند.»
کارل پس از توضیحاتی درباره کیفیت پیدایش سلول نطفه مرد و تخمک زن و پیوستن آنها به یکدیگر و اشاره به اینکه وجود ماده برای تولید نسل ضروری است، بر خلاف وجود نر، و اینکه بارداری، جسم و روح زن را تکمیل می کند، در آخر فصل می گوید: «نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم معمول داریم، متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظائف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.»
چنانکه ملاحظه می فرمائید این دانشمند بزرگ، هم تفاوت های طبیعی زیاد زن و مرد را بیان می کند و هم معتقد است این تفاوت ها زن و مرد را از لحاظ وظیفه و حقوق در وضع نامشابهی قرار می دهد.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 153-155

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد