راه حل های سوسیالیسم برای غلبه بر نارسائی های نظام اقتصاد سرمایه داری

فارسی 4152 نمایش |

اگر درست دقت کنیم می‏ بینیم کار عمده سوسیالیست ها انتقاداتی است که‏ بر روش سرمایه‏ داری دارند، و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد کرده ‏اند از یک مطلب تجاوز نمی‏ کند:
الف. سلب مالکیت فردی مطلق
ب. از بین بردن ارزش پول
و یا سه مطلب: یکی سلب مالکیت از سرمایه‏ یعنی ابزار تولید، و دیگری ابطال ارث، سوم جلوگیری از تجارت آزاد. می‏ گویند اگر این کار بشود کارهای زیر صورت می‏ گیرد:
الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می‏ شود.
ب. هدف تولید، منافع عموم خواهد بود نه امور تجملی یا مخرب.
ج. رژیم تولیدی سرمایه‏ داری و نظام کارگر و کارفرما از میان می ‏رود و استثمار طرد می‏ شود.
د. تفاوت طبقاتی مطلقا از بین می ‏رود یا به حداقل می ‏رسد. اگر سلب‏ مالکیت به طور کلی بشود تفاوت به کلی از میان می ‏رود اما اگر از ابزار تولید شود به حداقل نزول پیدا می‏ کند.
ه. رباخواری نیز از میان می‏ رود. با سلب مالکیت فردی به طور مطلق که‏ خیلی واضح است، و با سلب مالکیت از وسائل انتاج، ربای انتاجی از بین‏ می ‏رود اما ربای استهلاکی مادامی که تعاون‏ در اجتماع نباشد از میان نمی ‏رود.
و. موضوع تشکیل تراست ها و کارتل ها و استثمار طبقه تولید کننده و طبقه‏ مصرف کننده از میان می ‏رود.
ز. هم استثمار تولید کننده به واسطه سلب مالکیت از ابزار تولید و هم استثمار مصرف کننده به واسطه جلوگیری از تجارت آزاد از بین‏ می‏ رود.
ح. سود کار نکرده چه به شکل ارث و چه به شکل دیگر وجود نخواهد داشت‏.
ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند کرد.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 221-220

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد