نظم در حرکت زمین

فارسی 2536 نمایش |

زمین، در هر 24 ساعت یکبار به دور خود می گردد. اگر این سرعت تقلیل یابد و نصف شود یعنی زمین در 48 ساعت، به دور خود بگردد شب و روز، دو برابر خواهد شد و چیزی نخواهد گذشت که سرمای سوزان زمستان، و گرمای گدازان تابستان، جانداران را نابود خواهد کرد. اگر این سرعت دو برابر شود، یعنی زمین در هر 12 ساعت یکبار به دور خود بگردد آنوقت شب و روز 6 ساعته خواهند شد و حرارت کافی به موجودات زنده جهان، نخواهد رسید و موجودات زنده ناقص میمانند و سپس می میرند. زمین سالی یکبار با سرعت 18 میل در ثانیه به دور خورشید می گردد اگر این سرعت نصف شود، طول تابستانها و زمستان ها دو برابر خواهد شد. گرمای آن و سرمای این، سلسله نباتات و حیوانات را، نابود می کرد. انسان ها هم به دنبال آن دو میرفتند. اگر این سرعت دو برابر می شد. تابستان و زمستان، نصف می شدند و در هر 6 ماهی یک تابستان داشتیم و یک زمستان، رشد نباتات متوقف می شد، تا درختان شکوفه می کرد تا گیاهان سبز می شدند، و در اثر سرما همگی خشک می شدند. نه میوه ای یافت می شد، نه گندمی نه برنجی نه جوی، حیوانات پیشکش شما، انسانها بی غذا و خوراک می ماندند. آیا اختیار آن حرکت وضعی برای زمین در میان هزارها حرکت دیگر و جلوگیری از کم شدن و زیاد شدنش، آیا تعیین این حرکت انتقالی برای زمین، و جلوگیری از سرعت و بطوء آن نشانه وجود یک مدیر عاقل که جهان را اداره می کند نیست؟!

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 30

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها