همکاری اشعث در شهادت امیرالمؤمنین (ع)

فارسی 3797 نمایش |

اشعث بن قیس، ابن ملجم را در شهادت امیرالمؤمنین (ع) کمک کرد. در «کافی» با سند از حضرت صادق (ع) روایت می کند که فرمود: اشعث بن قیس، در خون امیرالمؤمنین (ع) شرکت کرد و دخترش جعده حضرت امام حسن (ع) را زهر داد و محمد پسرش در خون حسین (ع) شرکت کرد. اشعث در شب نوزدهم ماه رمضان سنه چهلم از هجرت از شب تا به صبح در مسجد کوفه بیدار بود. نزدیک اذان صبح بود، حجربن عدی میگوید: دیدم اشعث بن قیس رو کرد به ابن ملجم و گفت: یابن ملجم! النجآء النجآء لحاجتک فقد فضح الصبح؛ «ای پسر ملجم! بشتاب بشتاب صبح طلوع کرد؛ رسوا خواهی شد.»
گفت: من از این کلام اشعث بدنم به لرزه در آمد و گفتم: یا أعور! تو قصد کشتن علی را داری؟ فورا حرکت کردم به منزل امیرالمؤمنین خبر دهم که در مسجد علیه شما سوء قصدی است. اتفاقا معلوم شد که حضرت از راه دیگر به مسجد آمدند؛ فورا خود را به مسجد رسانیدم که أمیرالمؤمنین را با خبر گردانم؛ دیدم ضربت بر فرق آن حضرت وارد آمده است؛ و بادهای سیاه می وزد و درهای مسجد به هم می خورد و جبرئیل بین آسمان و زمین ندا می کند: «تهدمت و الله أرکان الهدی و انطمست و الله نجوم السمآء و أعلام التقی وانفصمت والله العروة الوثقی؛ قتل ابن عم محمد المصطفی، قتل الوصی المجتبی، قتل علی المرتضی، قتل و الله سید الاوصیآء؛ قتله أشقی الاشقیآء»؛ «سوگند بخدا پایه ها و ستون های هدایت شکست، و ستارگان آسمان و پرچم های تقوی محو و تاریک گشت، و دستاویز محکم إلهی پاره شد؛ پسر عموی محمد مصطفی کشته شد، وصی اختیار شده کشته شد، علی مرتضی کشته شد، سوگند بخدا که آقا و سالار اوصیای پیامبران کشته شد؛ او را شقی ترین اشقیا کشت.»

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 308-306

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد