آئین زرتشت از نظر دین اسلام

فارسی 5071 نمایش |

ما بر حسب اعتقاد اسلامی ای که در باره مجوس داریم می توانیم دین زردشت را در اصل، یک شریعت توحیدی بدانیم، زیرا بر حسب عقیده اکثر علمای اسلام، زردشتیان از اهل کتاب محسوب می گردند.
محققین از مورخین نیز همین عقیده را تأیید می کنند و می گویند نفوذ ثنویت در آئین زردشت، از ناحیه سوابق عقیده دو خدایی در نژاد آریا قبل از زردشت بوده است.
البته تنها از طریق تعبد، یعنی از راه آثار اسلامی می توانیم شریعت زردشت را یک شریعت توحیدی بدانیم، اما از نظر تاریخی، یعنی از نظر آثاری که به زردشت منسوب است، هر چند بخواهیم فقط "گاتاها" را ملاک قرار دهیم نمی توانیم آئین زردشتی را آئین توحیدی بدانیم.
زیرا حداکثر آنچه محققان در باب توحید زردشت به استناد "گاتاها" گفته اند این است که زردشت طرفدار "توحید ذاتی" بوده است، یعنی تنها یک موجود را قائم به ذات و غیر مخلوق می دانسته است و آن "اهورامزدا" است و همه موجودات دیگر را، حتی اهریمن (انگره مئینو) را آفریده اهورامزدا می دانسته است.

منـابـع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 80

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد