فهرست مدارک نقل حدیث از سیف

فارسی 2544 نمایش |

با آنچه که از دروغ  پردازی و افسانه سازی و انواع تحریف در احادیث سیف آمده است (و سیف نیز به این صفتها مشهور بوده است) احادیث او در متون اسلامی جای وسیعی برای خود باز نموده و در مدارک باصطلاح معتبر اسلامی راه یافته و علمای بزرگ افسانه ها و احادیث او را با همه ریزه کاریهایش در کتب خود آورده اند. ما در این فصل برای نمودن این حقیقت تلخ و شگفت انگیز فهرست علمائی را که از سیف حدیث گرفته اند و همچنین فهرست کتب و مدارکی را که احادیث وی در آنها راه یافته است می آوریم:

الف: علماء و دانشمندانی که شرح حال برای صحابه پیامبر نوشته اند و اصحاب ساخته دست خیال سیف را نیز صحابه حقیقی پیامبر خدا نام برده اند. 

1- البغوی متوفی سال 317 هـ در کتاب معجم الصحابه

2- ابن قانع متوفی سال 351 هـ در کتاب معجم الصحابه

3- ابوعلی بن السکن متوفی سال 353 هـ  در کتاب حروف الصحابه

4- ابن شاهین متوفای سال 385 هـ در کتاب معجم الصحابه

5- ابن منده متوفای سال 395 هـ در کتاب اسماء الصحابه

6- ابو نعیم متوفای سال 430 هـ در کتاب فی معرفة الصحابه

7- ابن عبدالبر متوفای سال 463 هـ در کتاب استیعاب فی معرفة الاصحاب

8- عبدالرحمن بن منده متوفای سال 470 هـ  در کتاب التاریخ

9- ابن فتحون متوفای سال  519 هـ  در کتاب التذییل علی الاستیعاب

10- ابوموسی متوفای سال 581 هـ  در کتاب علی اسماء الاصحاب

11- ابن اثیر متوفای سال 630 هـ  در کتاب اسد الغابه فی معرفه الصحابه

12- الذهبی متوفای سال 748 هـ در کتاب تجرید اسماء الصحابه

13- ابن حجر متوفای سال 852 هـ در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه

ب- علماء زیر نیز جزء فرماندهان سپاه و کشور گشایان حقیقی، بر قهرمانان خیالی و افسانه ای سیف شرح حال نوشته اند:

14- ابو زکریا متوفی سال 334هـ در کتاب طبقات اهل موصل

15- ابوالشیخ متوفی سال 369 هـ  در کتاب تاریخ اصبهان

16- حمزة بن یوسف متوفی سال 427 هـ  در کتاب جرجان

17- ابونعیم متوفی سال 430 هـ  در کتاب اصبهان

18- ابوبکر خطیب متوفی سال  463 هـ در کتاب بغداد

19- ابن عساکر متوفی سال 571 هـ  در کتاب مدینه دمشق

20- ابن بدران متوفی سال  1346 هـ  در کتاب تهذیب تاریخ دمشق

ج- شعرای مخلوق سیف در کتاب زیر معرفی گردیده اند:

21- مرزبانی متوفی سال 384 هـ  در کتاب معجم الشعراء

د- نام قهرمانان مخلوق تخیلات سیف، در کتابهائی که برای رفع اشتباه در تلفظ اسامی تألیف شده است بشرح ز یر آمده است:

22- دارقطنی متوفی سال 385 هـ  در کتاب المختلف

23- ابوبکر خطیب متوفی سال 463 هـ  در کتاب الموضح

24- ابن ماکولا متوفی سال 487 هـ  در کتاب الاکمال

25- رشاطی متوفی سال 542 هـ  در کتاب الموتلف

26- ابن الدباغ متوفی سال 546 هـ  در کتاب مشتبه الاسماء

هـ- نسب نامه بعضی از مخلوقات سیف، آنچنانکه خود او ساخته و تصور نموده است در کتابهای زیر آمده است:

27- ابن حزم متوفی سال 456 هـ در کتاب الجمهرة فی النسب

28- سمعانی متوفی سال 562 هـ  در کتاب الانساب

29- مقدسی متوفی سال 620 هـ  در کتاب الاستبصار

30- ابن اثیر متوفی سال 630 هـ  در کتاب اللباب

و- شرح حال بعضی از راویان خیالی و ساخته شده سیف را در کتابهای زیر میتوان یافت:

31- رازی متوفی سال 327 هـ  در کتاب الجرج و التعدیل

32- ذهبی متوفی سال 748 هـ  در کتاب میزان الاعتدال

33- ابن حجر متوفی سال 852 هـ در کتاب لسان المیزان

ز- شرح بر اماکن و جاهای خیالی سیف در کتابهای زیر آمده است:

34-  ابن الفقیه متوفی سال 340 هـ  در کتاب البلدان

35- حموی متوفی سال 626 هـ  در کتاب معجم البلدان

36- حموی متوفی سال 626 هـ  در کتاب المشترک وضعاً و المفترق صقعا

37- عبدالمومن متوفی سال 739 هـ  در کتاب مراصد الاطلاع

38- حمیری متوفی سال 900 هـ  در کتاب الروض المعطار

ح- در کتابهائیکه اختصاص به شرح نبردهای اسلام دارد، بعضی از روایتهای ساختگی سیف در آنها راه یافته است، چون کتابهای:

39- ابو مخنف متوفی سال 157 هـ  در کتاب الجمل

40- نصربن مزاحم متوفی سال 212 هـ در کتاب وقعة الصفین

41- شیخ مفید متوفی سال 413 هـ در کتاب الجمل

42- ابن ابی بکر متوفی سال 841 هـ  در کتاب مقتل عثمان

ط- کتاب فتوح ورده سیف که سراسر  افسانه است، در کتابهای وزین و معتبر تاریخی زیر سند واقع شده و منعکس گردیده است:

43- ابن خیاط متوفی سال 240 هـ  در کتاب تاریخ خلیفه

44- بلاذری متوفی سال 279 هـ  در کتاب فتوح البلدان

45- طبری متوفی سال 310 هـ  در کتاب تاریخ طبری

46- ابن اثیر متوفی سال 630 هـ  در کتاب تاریخ کامل که از طبری گرفته

47- ذهبی متوفی سال 748 هـ  در کتاب تاریخ ذهبی

48- ابن کثیر متوفی سال 771 هـ  در کتاب تاریخ البدایه از طبری گزفته

49- ابن خلدون متوفی سال 808 هـ  در کتاب تاریخ البدایه از طبری گرفته

50- سیوطی متوفی سال 911 هـ  در کتاب الخلفاء

ی- افسانه های سیف بسته به موارد، در کتابهائی که جنبه اختصاصی داشته و درباره موضوع بخصوص تألیف شده است مانند کتابهای زیر راه یافته است:  

51- ابن کلبی متوفی سال 204 هـ  در کتاب انساب الخیل

52- ابن اعرابی متوفی سال 231 هـ  در کتاب اسماء الخیل

53- العسکری متوفی سال 395 هـ  در کتاب الاوئل

54- غندجانی متوفی سال 428 هـ در کتاب اسماء خیل العرب

55-ابونعیم متوفی  سال 430 هـ  در کتاب دلائل النبوة

56- بلقینی متوفی سال 805 هـ  در کتاب امرالخیل

57- قلقشندی متوفای سال 821 هـ در کتاب نهایة الارب

ک- کتابهای ادبیات زبان عرب، از آن افسانه ها سهم وافری برده اند چون:

58-  اصبهانی متوفی سال 356 هـ  در کتاب الاغانی

59- ابن بدرون متوفی سال 560 هـ  در کتاب شرح بر قصیده ابن عبدون

ل- کتابهای لغت نیز از افسانه های سیف بی بهره نبوده اند مانند:

60- ابن منظور متوفی سال 711 هـ  در کتاب لسان العرب

61- زبیدی متوفی سال 1205 هـ  در کتاب تاج العروس

م- و بالاخره به هر کجا که بنگری اثری از این روباه مکار را می بینی، حتی در کتابهای حدیث مانند کتابهای:

62- ترمذی متوفی سال 279 هـ  در کتاب صحیح ترمذی

63- النجیرمی متوفی  سال 451 هـ  در کتاب اصول مسموعات

64- ابن حجر متوفی سال 852 هـ  در کتاب فتح الباری

65- متقی هندی متوفی سال 975 هـ در کتاب کنزالعمال

ن- و بعد از اینهمه طبیعی است که گاهی از اوقات نام سیف در زمره دروغ پردازان، و روایت سازان در کتابهائی که برای شناسائی این قبیل اشخاص تألیف گردیده است بیاید،  مانند:

66- عقیلی متوفی سال 322 هـ در کتاب الضعفاء

67- ابن جوزی متوفی سال 597 هـ در کتاب الموضوعات

68-  سیوطی متوفی سال 911 هـ در کتاب اللئالی المصنوعه

و هزاران کتاب دیگر از متقدمین و متأخرین و مستشرقین و اسلام شناسان غربی و...

منـابـع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 100 تا 104

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد