ثواب وضو و اعمال خاص آن

فارسی 5739 نمایش |

پاداش کسى که هنگام ورود به مستراح «بسم الله» بگوید
«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال أمیر المؤمنین ع إذا تکشف أحدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل بسم الله فإن الشیطان یغض بصره حتى یفرغ؛ سکونى از جعفربن محمد (ص) از پدرش از پدرانش از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمود: هرگاه یکى از شما براى بول کردن یا غیر آن خود را برهنه کند «بسم الله» بگوید، زیرا شیطان چشم خود را از او مى پوشد تا فارغ گردد».

پاداش کسى که هنگام وضو نام خدا را ببرد
1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من توضأ فذکر اسم الله طهر جمیع جسده و کان الوضوء إلى الوضوء کفارة لما بینهما من الذنوب و من لم یسم لم یطهر من جسده إلا ما أصابه الماء؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس در حال وضو نام خدا را ببرد تمام بدنش پاک مى گردد، و وضویش تا وضوى دیگر کفاره گناهان او میان این دو وضوست، و هر کس نام خدا را نبرد، از بدنش جز جایى که آب به آن رسیده پاک نخواهد شد».
2- «عن عبد الله بن مسکان عن أبی عبد الله ع قال من ذکر الله على وضوئه فکأنما اغتسل؛ عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس هنگام وضو نام خدا را بر زبان جارى کند، گویى غسل کرده است».

پاداش کسى که مانند امیر مؤمنان (ع) وضو بگیرد و مانند او ذکر خدا کند
«عن عمه عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی مولى محمد بن علی عن أبی عبد الله ع قال بینا أمیر المؤمنین ع ذات یوم جالسا مع ابن الحنفیة إذ قال یا محمد ائتنی بإناء فیه ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأکفأ بیده الیمنى على یده الیسرى ثم قال بسم الله الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا قال ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجی و أعفه و استر عورتی و حرمنی على النار ثم تمضمض فقال اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک و أطلق لسانی بذکرک ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علی ریح الجنة و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و ریحانها و طیبها قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه ثم غسل یده الیمنى فقال اللهم أعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا ثم غسل یده الیسرى فقال اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا تجعلها مغلولة إلى عنقی و أعوذ بک من مقطعات النیران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک قال ثم مسح رجلیه فقال اللهم ثبتنی على الصراط یوم تزل فیه الأقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنی یا أرحم الراحمین ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال یا محمد من توضأ مثل وضوئی و قال مثل قولی خلق الله عز و جل من کل قطرة ملکا یقدسه و یسبحه و یکبره و یکتب الله تعالى له ثواب ذلک إلى یوم القیامة؛ عبدالرحمن بن کثیر هاشمى از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: روزى امیر مؤمنان (ع) با فرزندش محمد حنفیه نشسته بود، به او فرمود: اى محمد، ظرف آبى براى من حاضر کن تا براى نماز وضو بگیرم. محمد ظرف آبى آورد، و حضرت با دست راست خود آب را بر دست چپ ریخت و گفت: به نام خدا، و ستایش از آن خداوندى است که آب را پاک و پاک کننده قرار داد و آن را نجس قرار نداد. سپس استنجا کرد و گفت: خدایا، دامن مرا از خیانت مصون دار و آن را از عفت برخوردار کن، و عورتم را بپوشان، و مرا بر آتش دوزخ حرام گردان. محمد مى گوید: سپس آب را در دهان خود گردانید و گفت: خدایا، حجت مرا در روزى که تو را ملاقات مى کنم به من بیاموز، و زبانم را به ذکر و سپاس خود گویا کن. آنگاه آب در بینى خود کرد و گفت: خدایا، بوى بهشت را بر من حرام مگردان، و مرا از کسانى قرار ده که از بوى آن و از راحتیها و گلها و عطرهاى آن بهره مى برند. محمد مى گوید: پس از آن صورت خود را شست و گفت: خدایا، چهره مرا در روزى که چهره ها سیاه مى گردد سفید گردان، و چهره ام را در روزى که چهره ها سفید مى شود سیاه مگردان. سپس دست راست خود را شست و گفت: خدایا، نامه عمل مرا به دست راستم ده، و برات جاودانگى در بهشت را به دست چپم ده، و حساب مرا آسان گیر. سپس دست چپش را شست و گفت: خدایا، نامه عمل مرا به دست چپم و از پشت سرم مده، و دستم را به گردنم غل مکن، و از لباسهاى آتشین دوزخ به تو پناه مى برم. آنگاه سرش را مسح کرد و گفت: خدایا، رحمت و برکت و گذشت خود را بر من فرو ریز. سپس پاهاى خود را مسح کرد و گفت: خدایا، گامهاى مرا بر صراط ثابت بدار در روزى که گامها در آن مى لغزد، و تلاش مرا در چیزى که باعث خشنودى تو از من است قرار ده، اى مهربان ترین مهربانان. پس از آن سرش را بلند کرد و به محمد نظر افکند و فرمود: اى محمد، هر کس مانند من وضو بگیرد و مانند آنچه را که من گفتم بگوید، خداوند از هر قطره آب وضویش فرشته اى خلق مى کند که تقدیس و تسبیح و تکبیر خدا کند، و پاداش آن را تا روز قیامت براى او مى نویسد».

پاداش خشک کردن و خشک نکردن دست و صورت با دستمال پس از وضو
«عن إبراهیم بن محمد بن حمران عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من توضأ و تمندل کتبت له حسنة و من توضأ و لم یتمندل حتى تجف وضوؤه کتبت له ثلاثون حسنة؛ ابراهیم بن محمد بن حمران از پدرش از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضو بگیرد و دست و صورت خود را با دستمال خشک کند یک حسنه براى او نوشته مى شود، و هر کس وضو بگیرد و دست و صورت خود را با دستمال خشک نکند تا آنکه آب وضویش خشک شود سى حسنه براى او نوشته خواهد شد».

پاداش وضو براى نماز مغرب و نماز صبح
«عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسى ع من توضأ للمغرب کان وضوؤه ذلک کفارة لما مضى من ذنوبه فی نهاره ما خلا الکبائر و من توضأ لصلاة الصبح کان وضوؤه ذلک کفارة لما مضى من ذنوبه فی لیلته ما خلا الکبائر؛ سماعه بن مهران از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس براى نماز مغرب وضو بگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته روز اوست بجز گناهان کبیره، و هر کس براى نماز صبح وضو بگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته شب اوست بجز گناهان کبیره».

پاداش باز گذاشتن چشمها هنگام وضو
«عن ابن عباس قال قال رسول الله ص افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم؛ از ابن عباس نقل شده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: چشمان خود را هنگام وضو باز بگذارید، باشد که آتش دوزخ را نبیند».

پاداش تجدید وضو
«عن أبی قتادة عن الرضا ع قال تجدید الوضوء لصلاة العشاء یمحو لا و الله و بلى و الله؛ ابوقتاده از امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: تجدید وضو براى نماز عشا، گناه قسم خوردن به «لا و الله» و «بلى و الله» را محو مى کند».
«عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال من جدد وضوءه لغیر صلاة جدد الله توبته من غیر استغفار؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضوى خود را براى غیر نماز تجدید کند، خداوند توبه او را بى آنکه استغفار کرده باشد مى آمرزد».

پاداش کسى که با وضو به بستر خواب رود
«عن محمد بن کردوس عن أبی عبد الله ع قال من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه کمسجده؛ محمدبن کردوس از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضو بگیرد و به بستر خواب رود، بسترش به هنگام خواب مانند جایگاه سجده او خواهد بود».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 15-18

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- ترجمه انصاری- صفحه 35-41

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد