ثواب پوششهای مختلف و ادعیه خاص

فارسی 4069 نمایش |

پاداش پوشیدن نعلین سفید
«عن سدیر الصیرفی قال دخلت على أبی عبد الله ع و علی نعل بیضاء فقال یا سدیر ما هذه النعل أخذتها على علم فقلت لا و الله جعلت فداک فقال من دخل السوق قاصدا لشراء نعل بیضاء لم یبلها حتى یکتسب مالا من حیث لا یحتسب قال و أخبرنی أبو نعیم أن سدیرا أخبر أنه لم یبل تلک النعل حتى اکتسب مائة دینار من حیث لم یحتسب؛ سدیر صیرفى مى گوید: بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالى که نعلین سفید در پایم بود. فرمود: اى سدیر، این چه کفشى است؟ آیا با توجه آن را پوشیده اى؟ گفتم: فدایت شوم، نه به خدا سوگند! فرمود: هر کس به قصد خریدن نعلین سفید وارد بازار شود، آن نعلین در پاى او کهنه نمى شود مگر اینکه از جایى که گمان نمى برد ثروتى به دست مى آورد. راوى گفت: ابونعیم به من خبر داد که سدیر صیرفى به من گفت: پیش از اینکه آن نعلین را کهنه کنم، یک صد دینار از جایى که گمان نمى کردم به دست آوردم».

پاداش پوشیدن نعلین زرد
«عن حنان بن سدیر قال دخلت على أبی عبد الله ع و علی نعل سوداء فقال ما لک و لبس نعل سوداء أ ما علمت أن فیها ثلاث خصال قال قلت و ما هی جعلت فداک فقال تضعف البصر و ترخی الذکر و تورث الهم و هی مع ذلک لباس الجبارین علیک بلبس النعل الصفراء فإن فیها ثلاث خصال قال قلت و ما هی قال تحد البصر و تشد الذکر و تنفی الهم و هی مع ذلک لباس الأنبیاء؛ حنان بن سدیر مى گوید: بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالى که نعلین سیاه در پاى داشتم. فرمود: تو را با نعلین سیاه چکار؟ آیا نمى دانى که سه بدى در آن است؟ گفتم: فدایت شوم، آنها چیست؟ فرمود: چشم را ضعیف مى کند، و از قدرت مردى مى کاهد، و اندوه به بار مى آورد، علاوه بر این پوشش گردنکشان است. بر تو باد به پوشیدن نعلین زرد، زیرا در آن سه ویژگى است. پرسیدم: آنها چیست؟ فرمود: بر بینایى چشم مى افزاید، و قدرت مردى را زیاد مى کند، و اندوه را مى زداید، علاوه بر این پوشش پیامبران است».

پاداش پوشیدن چکمه
1- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال لبس الخف یزید فی قوة البصر؛ از ابوالجارود نقل شده است که امام باقر (ع) فرمود: پوشیدن چکمه بر قدرت بینایى مى افزاید».
2- «عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله ع قال إدمان لبس الخف أمان من الجذام قال قلت فی الشتاء أم فی الصیف قال شتاء کان أو صیفا؛ معاویه بن وهب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: مداومت بر پوشیدن چکمه سبب ایمنى از جذام است. راوى مى گوید: گفتم: در زمستان یا در تابستان؟ فرمود: چه در زمستان باشد یا در تابستان».

پاداش خواندن «انا انزلناه» هنگام بریدن لباس نو
«عن محمد بن عمر السراد عمن أخبره عن أبی عبد الله ع قال من قطع ثوبا جدیدا و قرأ إنا أنزلناه فی لیلة القدر ستا و ثلاثین مرة فإذا بلغ تنزل الملائکة أخرج شیئا من الماء و رش على الثوب رشا خفیفا ثم صلى رکعتین و دعا ربه و قال فی دعائه الحمد لله الذی رزقنی ما أتجمل به فی الناس و أواری به عورتی و أصلی فیه لربی و حمد الله لم یزل یأکل فی سعة حتى یبلى ذلک الثوب؛ محمدبن عمر سراد از شخصى از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس لباس نو براى خود ببرد و سى و شش مرتبه سوره قدر بخواند، و به آیه «تنزل الملائکة» که مى رسد کمى آب بردارد و اندکى بر آن بپاشد، سپس دو رکعت نماز بگزارد و دعا کند و در دعاى خود بگوید: ستایش از آن خداوندى است که به من لباسى عطا فرمود تا مایه آراستگى من در میان مردم باشد، و من عورت خود را با آن بپوشانم، و براى پروردگارم در آن نماز بگزارم، و خدا را ستایش کنم. همواره در وسعت زندگى خواهد کرد تا آن لباس کهنه شود».

پاداش کسى که در آینه بسیار نظر کند و سپاس خدا را بسیار به جاى آورد
«عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه ع أن النبی ص قال إن الله عز و جل أوجب الجنة لشاب کان یکثر النظر فی المرآة فیکثر حمد الله على ذلک؛ مسعده بن صدقه از جعفربن محمد (ع) از پدرانش نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: خداوند بزرگ بهشت را براى جوانى که در آینه بسیار نظر کند و سپاس خدا را بر آن بسیار به جاى آورد واجب خواهد ساخت».

پاداش کسى هنگام رویارویى با یهودى یا نصرانى یا مجوسى این کلام را بگوید
«عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع أن النبی ص قال من رأى یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا أو واحدا على غیر ملة الإسلام فقال الحمد لله الذی فضلنی علیک بالإسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد نبیا و بعلی إماما و بالمؤمنین إخوانا و بالکعبة قبلة لم یجمع الله بینه و بینه فی النار أبدا؛ مسعده بن صدقه از جعفربن محمد (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: هر کس یهودى یا نصرانى یا مجوس یا فردى را ببیند که از آیین اسلام خارج است، و بگوید: ستایش از آن خداوندى است که مرا بر تو برترى داده و اسلام را آیین من، و قرآن را کتاب من، و محمد را پیامبرم و على (ع) را پیشوایم، و مؤمنان را برادرانم، و کعبه را قبله ام قرار داده است، خداوند هرگز میان او و آن شخص در آتش دوزخ جمع نخواهد کرد».

پاداش کسى که خوب وضو بگیرد، و نیکو نماز بگزارد، و زکات مال خود را بدهد، و خشم خود را نگاه دارد، و زبانش را در اختیار بگیرد، و براى گناهانش طلب آمرزش کند، و خیرخواه خاندان پیامبرش باشد.
«عن علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدى زکاة ماله و کف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و أدى النصیحة لأهل بیت نبیه ص فقد استکمل حقائق الإیمان و أبواب الجنة مفتوحة له؛ على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر (ع) از پدرش جعفربن محمد (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس خوب وضو بگیرد، و نیکو نماز بگزارد، و زکات مال خود را بدهد، و خشم خود را نگه دارد، و زبان خود را در اختیار بگیرد، و براى گناهان خویش طلب آمرزش کند، و خیرخواه خاندان پیامبر خود باشد، حقایق ایمان در او کامل شده و درهاى بهشت به روى او باز است».

پاداش کسى که بگوید: «رضیت بالله ربا، و بالإسلام دینا، و بمحمد صلى الله علیه و آله رسولا، و بأهل بیته اولیاء»
«قال قال رسول الله ص من قال رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا و بأهل بیته أولیاء کان حقا على الله أن یرضیه یوم القیامة؛ نیز به همین سند نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس بگوید: خشنودم از اینکه خداوند پروردگار من، و اسلام آیین من، و محمد (ص) پیامبر من است و خاندانش زمامداران منند، بر عهده خداست که روز قیامت او را خشنود سازد».

پاداش دعا کردن در شب و روز
«و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص أ لا أدلکم على سلاح ینجیکم عن عدوکم و یدر رزقکم قالوا نعم قال تدعون باللیل و النهار فإن سلاح المؤمن الدعاء؛ نیز به همین سند نقل شده است که پیامبر خدا (ص) به یاران خود فرمود: آیا شما را به سلاحى که از دشمن نجاتتان دهد و روزیتان را فراوان کند راهنمایى نکنم؟ گفتند: چرا. فرمود: در شب و روز دعا کنید، زیرا سلاح مؤمن دعاست».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 24-26

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- ترجمه انصارى- صفحه 51-57

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد