دستگاه تنفس

فارسی 2348 نمایش |

ریه ها در یک دوره زندگی معتدل، در حدود 500 میلیون بار عملیات قبض و بسط را انجام می دهند. در جهاز تنفس، صدها هزار غده وجود دارد که از آن مایعی چسبنده ترشح می شود، که ذرات زیانباری که در گرد و خاک وجود دارد، و همراه تنفس، داخل بدن می شوند، جذب می کند. اگر این مایع نبود، ذرات مزبور، در ظرف چند لحظه لوله های تنفس را می بستند و منجر به مرگ می شد. در لوله های تنفس، موهای بسیار باریکی موجود است که آنجا را پیوسته تمیز و پاکیزه می کند. این موها در ظرف یک ثانیه 12 بار تمام، لوله ها را جاروب می کنند و ذرات زیان بخش را به جهاز هاضمه می رسانند. در آنجا تأثیر خود را، از دست می دهند. لوله های تنفس 750 میلیون کیسه های ریوی را به هوای تصفیه شده می رسانند، که در کربن و اکسید خون، به اکسیژن حیات بخش، تبدیل می شود. حکیم و توانا و دانائی که موجودی می آفریند، از هر ناحیه ای خطر مرگ را از وی دفع می کند. هر چند خود آن موجود، خطرها را تشخیص ندهد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 214-213

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها