نگاهی به جهان پیش از ظهور و پس از ظهور در کتب یهود

فارسی 1572 نمایش |

کتب مقدس یهود مانند کتب ادیان دیگر از آینده جهان و بشریت سخن گفته اند و ویژگی های جهان پیش از ظهور و پس از ظهور را بیان کرده اند. در ادامه قسمتهایی از متن این کتابها را می آوریم: انسان همیشه خود را در گرداب بی عدالتی و نابرابری و جنایاتی که زندگی او را دستخوش انواع مصایب و بلایا کرده، گرفتار دیده است. دیانت یهودی نیز همچون سایر ادیان از حیات دنیوی انسان و چگونگی زندگی او غفلت نداشته است و متون دینی یهودیت از جهان پیش از ظهور، که از آغاز پیدایش انسان بر روی زمین ادامه داشته و نیز از موضوع آخر الزمان سخن گفته و جهان پیش از ظهور را به صورت غلبه  ظلم بر عدالت و فروپاشی ارزش های معنوی و انسانی و گسترش فساد و تباهی و برپایی جنگ های خانمانسوز ترسیم کرده است و در دورانی که ماشیح، از تبار داود، ظهور کند، جوانان برای سالخوردگان احترامی قایل نخواهند بود و سالخوردگان در برابر جونان به احترام خواهند ایستاد، دختر با مادرش به مخالفت برخواهد خاست و عروس با مادر شوهرش، و چهره مردمان از بی شرمی همچون سگان خواهد بود و پسر از پدرش شرم نخواهد کرد. مجالس درس و آموزش به جایگاه های فساد بدل خواهد شد و دانش معلمان به تباهی خواهد گرایید و کسانی که از خطا کاری پرهیز داشته باشند مورد کینه خواهند بود. ماشیح ( ازتبار داود) در دورانی ظهور خواهد کرد که مردمان دو گروه خواهند بود، یا پاکان و ابریاء: (....وجمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا ابد متصرف خواهند شد) یا گناهکاران: (.....و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد.) در طول هفت سال پیش از ظهور ماشیح( از تبار داود) در سال نخست مفاد این آیه تحقق خواهد یافت: «....باران را بر شما منع نمودم و بریک شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم.» و در سال دوم تیرهای قحطی فرود خواهد آمد که در سال سوم نیز دوام خواهد یافت و مردان و زنان و کودکان و پرهیزگاران و قدیسان خواهند مرد و تورات فراموش خواهد شد. و در سال چهارم نعمت ها فراوان خواهد شد، اما نه به صورت کامل، و در سال پنجم نعمت کامل و نیکی و سیری همه جا را فرا خواهد گرفت و مردمان خواهند خورد و خواهند نوشید و شادی همه را در بر خواهد گرفت و تورات به نزد طالبان و خوانندگان آن بازخواهد گشت و در سال ششم صداهایی از آسمان به گوش خواهد رسید و در سال هفتم جنگ بر پا خواهد شد و در پایان این سال های هفتگانه پسر داود ظاهر خواهد شد. و جنگ هایی که میان کشورها و دولت ها روی می دهد جنگ های یأجوج و مأجوج نامیده شده است. ( ای خداوند برخیز و پیش روی وی درآمده او را بینداز).

براین اساس، از دیدگاه کتب مقدس یهود، جهان مرحله پیش از ظهور را چنین می گذراند و در آخرالزمان کار به جایی می رسد که بشریت توان تحمل را ندارد و ظلم و بیدادگری به نهایت درجه میرسد و انسان راهی ندارد جز انتظار ظهور کسی که او را نجات دهد و از وضع هولناکی که با آن روبه روست برهاند.

جهان پس از ظهور و اقدامات مصلح جهانی
ویژگی های جهان پس از ظهور و آثار اصلاحات و کارهای مصلح جهانی در کتب  مقدس یهود، جالب توجه  است. در جهان این دوران همه بدی ها و زشتی ها نابود می گردد و اهداف و آرمان های فردی و اجتماعی تحقق می یابد و زندگی به شکل مطلوب و دلپسند در می آید. در دوران ظهور، بشریت شاهد خوشبختی و رستگاری است و حکمت در جای جهالت و عدالت در جای ظلم می نشیند و ریشه بدی و شر قطع می گردد، و خوشا به حال آنان که در انتظار به سر می برند.

در کتاب مزامیر می خوانیم: «...طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را  مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر، نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش، از شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود را مشوش مساز. از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود... و حلیمان وارث زمین خواهند شد... بازوهای شریران شکسته خواهد شد اما صالحان را خداوند تأیید می کند... مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است اما خطا کاران جمیعا  هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهند شد و نجات صالحان از خداوند است.»

و در کتاب اشعیاء نبی می خوانیم: «و نهالی از تنه یسی بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش های خویش تنبیه نخواهد نمود بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خویش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند... و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آب هایی که دریا را می پوشاند  و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی به جهت علم قوم ها برپا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود».

«تلمود»  نیز به نوبه از جهان پس از ظهور مصلح نهایی سخن گفته و نویسندگان یادآور شده اند که خداوند در آن دوران همه چیز را نو خواهد کرد:

1.  خدا جهان را به نور خود روشن خواهد کرد چنان که در کتاب اشعیاء آمده است: «و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوالی نخواهد یافت زیرا که یهوه برای تو نور جاودانی خواهد بود» و آیا انسان خواهد توانست به ذات قدوس مبارک بنگرد؟ سپس خداوند با خورشید چه خواهد کرد؟ روشنایی آن را چهل و نه برابر خواهد ساخت. در کتاب اشعیاء می خوانیم: «... در روزی که خداوند شکستگی قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ایشان را شفا دهد روشنایی ماه مثل روشنایی آفتاب و روشنایی  آفتاب هفت چندان مثل روشنایی هفت روز خواهد بود» و در کتاب ملاکی نبی آمده است: «....برای شما که از اسم من می ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بال های وی شفا خواهد بود».

2. خداوند از اورشلیم نهری جاری خواهد کردکه هر بیماری به آب آن شفا خواهد یافت. و  واقع خواهد شد که هر ذی حیات خزنده ای در هر جایی که در آن نهر داخل شود زنده خواهد گشت.

3. درختان هر ماه میوه خواهد داد و مردمان از آنها خواهند خورد و شفا خواهند یافت و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف هر قسم درخت خوراکی خواهد روبید که برگ های آن پژمرده نشود و میوه های آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد زیرا که آبش از مقدس جاری می شود و میوه آنها برای خوراک و برگ های آنها به جهت علاج خواهد بود.

4. همه شهرهای ویران شده از نو ساخته خواهد شد و در تمامی جهان هیچ ویرانه ای  نخواهد بود، حتی در سدوم و عمو را و خواهرانت یعنی سدوم و دخترانش به حالت نخستین خود خواهند برگشت.

5.خداوند اوراشلیم را با یاقوت بنا خواهد کرد: ....اینک من سنگ های تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و منارهای تو را از لعل و دروازه هایت را از سنگ بهرمان و نمامی حدود تو را از سنگ های گرانقیمت خواهم ساخت.

6. صلح و آرامش بر سرتاسر جهان حاکم خواهد شد. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله با شیر و پرورای با هم. و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خروس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوارخ مار بازی خواهد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت.

7. خداوند همه جانوران و خزندگان را فراخواهد خواند و برای آنها و برای همه بنی اسرائیل پیمانی خواهد بست. و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و کمان و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید.

8. آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او (اورشلیم ) شنیده نخواهد شد.

در کتاب اشعیاء مطالب بسیاری وجود دارد که وضع آخر الزمان را نمودار می سازد و سرانجام بشریت را باز می گوید، و این یکی از مزایا و ویژگی های این کتاب نسبت به سایر کتب مقدس یهود است و برای مثال: «و بار دیگر ظلم در زمین تو و خرابی و ویرانی در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهای خود را نجات و دروازه های خویش را تسبیح خواهی نامید و بار دیگر آفتاب در روز، نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید زیرا که یهوه نور جاودانی تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت زیرا که یهوه برای تو  نور جاودانی خواهد بود و روزهای نوحه گری تو تمام خواهد شد و جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا ابد متصرف خواهند شد. شاخه مغروس من و عمل دست من تا تمجید کرده شوم. صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امت قوی خواهد گردید. من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود.

منـابـع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 346 تا 352

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد