سرانجام بشریت و مصلح آخرالزمان از دیدگاه کتب یهود

فارسی 1757 نمایش |

کتب مقدس یهود، همانند کتاب های مقدس ادیان دیگر، از آینده بشریت و سرانجام نهایی آن سخن گفته اند:
در کتاب اشعیاء نبی می خوانیم: «خداوند متعال می باشد؛ از آن رو که در اعلی علیین ساکن است و صهیون را از انصاف و عدالت مملو خواهد ساخت.»
و در کتاب مزامیر آمده است: «خداوند را- که سزاوار کل حمد است- خواهم خواند؛ پس از دشمنانم رهایی خواهم یافت.»
و در کتاب اشعیای نبی می خوانیم: «به دل های خائف بگویید قوی شوید و مترسید؛ اینک خدای شما با انتقام می آید. او با عقوبت الهی شما را نجات خواهد داد.»

این گونه عبارات در عهد عتیق بیانگر الهی بودن نجات دهنده ای است که سرنوشت بشریت به دست او و با ظهور او به مشیت الهی رقم خواهد خورد و او بدی را به نیکی و تاریکی ها را به نور و روشنایی بدل خواهد کرد. بنابراین ظهور مصلح جهانی از دیدگاه متون مقدس یهود، از مسلمات است و اگرچه این متون از او با عناوین مختلف یاد کرده اند اما همه آنها در این حقیقت متفق القول هستند؛ چنان که جایی از او با عنوان «بنده عاقل» یاد شده: «اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. چنان که بسیاری از تو در عجب بودند ( از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود). همچنان بر امت های بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست؛ زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید».

و جای دیگر با عنوان پادشاه و شبان: «و بنده من، داود پادشاه ایشان خواهد بود و یک شبان برای جمیع ایشان خواهند بود و به احکام من سلوک نموده و فرایض مرا نگاه داشته آنها را به جا خواهند آورد.»

و جایی با عنوان «داود»: «و بعد از آن بنی اسرائیل بازگشت نموده یهوه خدای خویش و پادشاه خود داود را خواهند طلبید و در ایام بازپسین به سوی خداوند احسان او با ترس خواهند آمد.»

و گاه به عنوان «داود» که در آخرالزمان مبعوث خواهد شد: «و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خویش، داود را- که برای ایشان برمی انگیزانم- خدمت خواهند کرد.»

و جایی به عنوان یکی از ذریه داود: «لهذا ای خداوند تو را در میان امت ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند که نجات عظیمی به پادشاه خود داده و به مسیح خویش رحمت نموده است، یعنی به داود و ذریت او تا ابدالآباد».

صرف نظر از هر عنوانی که برای مصلح جهانی یاد شده، یهودیان معتقدند که این مصلح همان مسیح ( =ماشیح) است و تقدیر الهی مقتضی ظهور انسان با این عنوان است تا به اصلاح امور بپردازد، و همه عباراتی که در این وارد شده اصلاح امور را به شخص واحد نسبت می دهد. همچنین در وصف مصلح جهانی آمده است: «این خادم من است و من او را حمایت می کنم. او گزیده من است و روح مرا شاد می سازد و همه امت ها را به عدالت بشارت خواهد داد، به آواز بلند سخن نمی گوید و سخنان او در کوچه ها شنیده نمی شود. او براساس حقیقت به عدالت بشارت می دهد و در این راه کوتاهی نمی ورزد و سستی نمی کند تا آن که عدالت را در جهان برپا سازد، آنچنان که خداوند جاویدان فرمان داده است. من تو را برای نجات فرا خواندم و دستت را خواهم گرفت... به خاطر مردمان روستانشین که کدار نیز در میان آنها ساکن است، تا فریادهای خود را بلند سازند تا ساکنان کوهستان از شادی به اهتزاز آیند».

«و در آن زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هریک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد.»

«خداوند می گوید: اینک ایامی می آید که شاخه عادل برای داود برپا می کنم و پادشاهی سلطنت نموده به فطانت رفتار خواهد کرد و انعطاف و عدالت را در زمین مجری خواهد داشت.»

منـابـع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 343 تا 346

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد