پوست

فارسی 2000 نمایش |

آیا می دانید پوست بدن برای چیست و چه کارهائی را انجام میدهد؟ پوست، دارای سوراخهای بسیار ریز و ذره بینی است که مقداری از تنفس انسان به وسیله آنها انجام می شود. اگر این سوراخها بسته شود، انسان زنده نمی ماند. پوست، دارای غده هائی است که ایجاد عرق می کنند و آن را از بدن بیرون می دهند تا حرارت بدن همیشه منظم باشد و بالا نرود. پوست دارای غده هایی است که روغنی هستند تا موهای ما را پیوسته تازه نگهدارند؛ تا پوست پیکر ما همیشه نرم باشد و خشک نگردد و جمع نشود. پوست، خط دفاعی کشور بدن است، در برابر حمله های میکروبهای خارجی تا مبادا آنها داخل بدن شوند. اگر شکافی در این خط دفاعی راه یافت، ارزش پوست برای حفظ انسان از خطر میکروبها، معلوم می شود. پوست، سمهائی را که در بدن پیدا می شود، به وسیله عرق دفع می کند و در این کار به کلیه ها کمک می کند. پوست از بیرون آمدن مایعهای سودمند بدن، جلوگیری می کند. پوست مرکز حس لامسه می باشد، همان حسی که سردی و گرمی، زبری و صافی، شلی و سفتی، کلفتی و نازکی، اجسام را به ما گزارش می دهد.
هر یک از این وظائفی که پوست انجام می دهد، نیاز به کارخانه ای شیمیائی و دقیق دارد، که کارگران و مهندسینی می خواهد. آیا آفریدن پوست با این همه ویژگی های گرانبها، نشانه آفریننده ای دانا، توانا، حکیم، مهربان، نمی باشد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 231-230

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها